از جمله ملزومات مهم در ثبات اقتصادی هر کشوری تعامل تجاری با همسایگان و جهان می باشد که در این زمینه نیاز است به پروسه های صادرات توجه ویژه ای به عمل آورد.