در حال حاضر با افزایش قیمت‌ محصولات پتروشیمی، شرایطی برای برخی از پتروشیمی‌ها به وجود آمده است که بتوانند محصولات خود را صادر کرده و ارجحیتشان بیشتر بازارهای خارجی باشد تا بازارهای داخلی و در کنار این موضوع عرضه‌های خود را مدیریت کنند.