این محصول از خانواده کیسه زباله رولی است که در بازار داخلی “کیسه زباله لندنی” نامیده می شود